Over de plannen van Rutte III, over een vogel en een leeuw en ‘als je haar maar goed zit’

Geplaatst op: 06-12-2017.

De plannen van het kabinet
In het regeerakkoord heeft de regering haar plannen voor de arbeidsmarkt bekend gemaakt. De plannen zijn een reactie op de bezwaren die er aan de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kleven. Die plannen moeten nog werkelijkheid worden. Het is afwachten of en in hoeverre de plannen helemaal zullen worden gerealiseerd en ook wanneer dat zijn beslag zal krijgen. Het belangrijkste plan is de introductie van de cumulatiegrond. > Lees verder

Transitievergoeding en de arbeidsongeschikte werknemer die bijna de aow-gerechtigde leeftijd bereikt. breuk met het verleden.

Geplaatst op: 06-12-2017.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 is de werkgever bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, die plaatsvindt op initiatief van de werkgever, aan zijn werknemer een transitievergoeding verschuldigd (artikel 7:673 BW). In het artikel staat tevens hoe deze vergoeding berekend moet worden. De vergoeding is niet verschuldigd indien het eindigen van de arbeidsovereenkomst geschiedt in verband met het bereiken door de werknemer van de AOW-leeftijd. Maar hoe zit het nu indien de werkgever het dienstverband met een werknemer beëindigt, die arbeidsongeschikt is en waarvoor de werkgever als gevolg van de lange duur van de arbeidsongeschiktheid geen loon meer hoeft te betalen, terwijl de werknemer bovendien bijna de AOW-leeftijd bereikt? > Lees verder

Nieuws (december 2017)

Geplaatst op: 06-12-2017.

Nieuwe privacywetgeving

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Met de AVG vervalt de meldplicht. Organisaties (waaronder corporaties) hoeven dan geen melding meer te doen als zij persoonsgegevens verwerken, tenzij het gaat om een verwerking met een bepaald risico.

Na 25 mei 2018 zijn organisaties verplicht een ‘data protection impact assessment’ (DPIA) uit te voeren als een verwerking mogelijk een hoog risico inhoudt voor rechten en vrijheden van de betrokkenen.

Vooruitlopend op de AVG komen er wijzigingen op de huidige regelingen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal binnenkort bekendmaken wat dat voor welke regeling betekent. In de periode tot aan 25 mei 2018 raadt de AP organisaties aan om bij nieuwe gegevensverwerkingen met een hoog risico te bekijken of een DPIA moet worden uitgevoerd. > Lees verder

Moet woningcorporatie altijd procedure starten tegen overlastveroorzaker?

Geplaatst op: 06-12-2017.

Valt overlast onder gebrek?
De verplichtingen van de verhuurder zijn door de wetgever opgehangen aan het begrip ‘gebrek’. Als het gehuurde een gebrek vertoont moet de verhuurder dat gebrek opheffen. De wetgever heeft een feitelijke stoornis door een derde uitdrukkelijk uitgesloten van de wettelijke definitie van het begrip gebrek. Overlast die een huurder ondervindt van een derde wordt niet gezien als een gebrek. > Lees verder

Koppelen huur woning en parkeerplaats

Geplaatst op: 06-12-2017.

Het gebeurt regelmatig dat de huurder naast een huurovereenkomst voor een woning ook een huurovereenkomst voor een parkeerplaats met de verhuurder sluit. Dat kan op verschillende manieren. > Lees verder

Onvrijwillig verlies van eigendom

Geplaatst op: 12-07-2017.

Veel gemeenten hebben te kampen met het probleem van ‘landjepik’: het onvrijwillig verliezen van grond door verjaring. Dit kan – kort gezegd – omdat de wet bepaalt dat wie zich gedurende twintig jaar als bezitter gedraagt van een bepaalde strook grond (en deze bezitspretentie moet blijken uit de uiterlijke omstandigheden), hij daarmee ook het eigendom verkrijgt van de strook grond. De gemeente kan de strook grond na twintig jaar niet meer terugvorderen van de inbezitnemer.

> Lees verder

Geen erfgenamen. En nu?

Geplaatst op: 12-07-2017.

Regelmatig wordt de Infodesk van ons kantoor gebeld met de vraag wat te doen als een huurder is overleden en er geen erfgenamen lijken te zijn. De huurovereenkomst eindigt in dat geval aan het einde van de tweede maand na de maand van overlijden van de huurder. Maar mag een verhuurder dan zomaar naar binnen gaan, de sloten vervangen en de inboedel vernietigen?

> Lees verder

Nieuws huurrecht (juli 2017)

Geplaatst op: 12-07-2017.

Sinds de laatste update zijn er weer diverse ontwikkelingen met betrekking tot huurrecht. Lees verder voor uitleg over de impact van de nieuwste ontwikkelingen.

> Lees verder

Individuele rechtvaardigheid terug in het ontslagrecht?

Geplaatst op: 12-07-2017.

In de Volkskrant van 3 juli 2017 werd prominent verkondigd dat de individuele rechtvaardigheid terug is in het ontslagrecht. Dit valt te bezien.

> Lees verder