Nieuwe lichting flexwerkers in de aanbieding!

Door Kees Schoonderbeek op vrijdag 27 mei 2016

Op 1 januari 2016 is de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ in werking getreden. Al jaren is ervoor gepleit om het werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd te faciliteren. Aanvankelijk vooral met het oog op de in de toekomst te verwachten krapte op de arbeidsmarkt. Nu ook omdat de samenleving hierdoor “langer gebruik kan maken van de ervaring en kennis van de generaties die nu aan het werk zijn”. Hoe dan ook  kunt u hiermee uw voordeel doen. Niet alleen bieden werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt (AOW+ werknemers) een schat aan ervaring, ze zijn tevens goedkoper en flexibeler in te zetten vergeleken met  “gewone” werknemers.

Verdringing door AOW+ werknemers

Inmiddels wordt er al opgeroepen om te waken voor verdringing door AOW+ werknemers. De regering onderkent dit probleem maar ziet het voorlopig even aan. Wel is in het ‘Ontslagbesluit’ geregeld dat bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen (binnen een categorie uitwisselbare functies) eerst afscheid genomen moet worden van AOW+ werknemers voordat andere werknemers voor ontslag in aanmerking komen.

WWZ en AOW+ werknemers

Naast de nieuwe wet voorziet de sinds 1 juli 2015 in werking getreden ‘Wet werk en zekerheid’ (WWZ) eveneens in een aantal maatregelen dat het werken van AOW+ werknemers faciliteert. Zo is in de WWZ bepaald dat AOW+ werknemers geen recht hebben op een transitievergoeding. Ook is geregeld dat een AOW+ werknemer bij of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zonder tussenkomst van UWV of de rechter kan worden opgezegd (mits het dienstverband voor het behalen van die leeftijd is aangevangen).

Ketenbepaling en AOW+ werknemers

De wet is in ieder geval een instrument om flexibeler te kunnen werken. Voor AOW+ werknemers wordt de ketenbepaling aanzienlijk uitgebreid. Zo mogen zes (in plaats van drie) opvolgende tijdelijke contracten worden gegeven over een periode van maximaal vier (in plaats van twee) jaar. Verder geldt dat wanneer een AOW+ werknemer ziek wordt het loon maar maximaal dertien weken moet worden doorbetaald (in plaats van twee jaar). Bij ziekte hoeft er geen passend werk meer gezocht te worden bij een andere werkgever en er hoeft geen plan van aanpak meer te worden gemaakt.

Dit alles lijkt een voordeeltje voor werkgevers maar is dat zeker niet alleen. De wet biedt ook kansen voor AOW+ werknemers. Omdat het allemaal wat flexibeler en goedkoper wordt is aannemelijk dat zij, veel meer dan voorheen, er in zullen slagen hun carrière desgewenst nog enige tijd te laten voortduren.

Door Kees Schoonderbeek op vrijdag 27 mei 2016