Let op als je levensverzekeraar fuseert!

Geplaatst op: 17-08-2018.

Zoals bekend fuseren verzekeringsmaatschappijen aan de lopende band.

Op polissen van levensverzekering staat vaak vermeld wie de begunstigden zijn als de polis wordt uitgekeerd. In de regel is dat aan de verzekeringnemer zelf en als die is overleden dan staat er vaak op de polis dat de erfgenamen de begunstigde zijn. In de praktijk ben ik eens geconfronteerd geweest met een geval waarbij de verzekeraar na fusie op het polisblad aantekende dat de wettig erfgenamen begunstigde zouden zijn. Dat lijkt hetzelfde als erfgenamen, maar is het niet. Wettig erfgenamen zijn de personen die volgens de wet erven in het geval er geen testament is. Dat kunnen hele andere erfgenamen zijn dan testamentair erfgenamen. Wettig erfgenamen zijn de echtgenoot, kinderen en als die er niet zijn kleinkinderen, broer en zuster of ouders van de overleden. Voor het benoemen tot erfgenaam van een goed doel, een levensgezel of goede vriend is een testament nodig.

Als er nu op het polisblad staat erfgenamen en de Zeehondencrèche in Pieterburen is tot erfgenaam benoemd, dan krijgt die uit uitkering. Maar als er staat wettig erfgenamen, dan gaat de uitkering naar echtgenoot en/of kinderen en familieleden.

Als er twijfel is over de juistheid van de vermelding op het polisblad, dan kan de bedoeling van de erflater meestal via de tussenpersoon of door het opvragen van het eerste polisblad (dus van voor de fusie) wellicht worden achterhaald. Maar vaak is de tussenpersoon met pensioen en het eerste polisblad onvindbaar…..

Nog een aandachtspunt: Pas op met het verwerpen van de nalatenschap! Als de begunstigden “de erfgenamen” zijn en een erfgenaam verwerpt is hij daarmee ook niet langer begunstigde.

De AVG voor ondernemers in 10 stappen

Geplaatst op: 18-04-2018.

Ondernemers kloppen regelmatig bij ons aan als het gaat om de AVG. Bres Advocaten krijgt dan vragen over implementatie en toepassing. Het leek me daarom handig om dit stappenplan beschikbaar te stellen ter indicatie.*

 

Stap 1. Verwerkt ons bedrijf persoonsgegevens?

 

Wat zijn persoonsgegevens? De AVG geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat met de informatie duidelijk is (of kan worden) om welke persoon het gaat; er kan naar de persoon worden herleid. In sommige gevallen kan het ook gaan om e-mailadressen van bedrijven, bijvoorbeeld janklaassen@janklaassen.nl.

 

Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die zien op bijvoorbeeld ras, medische gegevens, lidmaatschap van een vakbond, etc. Deze gegevens worden door de AVG extra beschermd en mogen in beginsel niet verwerkt worden.

 

Verwerking betekent het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, vernietigen, etc. Met andere woorden elke bewerking in de gegevens is een verwerking. > Lees verder

Transitievergoeding en de arbeidsongeschikte werknemer die bijna de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Breuk met het verleden.

Geplaatst op: 27-11-2017.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 is de werkgever volgens artikel 7:673 van het Burgerlijk Wetboek bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, die plaatsvindt op initiatief  van de werkgever, aan zijn werknemer een transitievergoeding verschuldigd. In het artikel staat tevens hoe deze vergoeding berekend moet worden. Verder staat in het artikel dat de vergoeding niet verschuldigd is indien het eindigen van de arbeidsovereenkomst geschiedt in verband met het bereiken door de werknemer van de AOW-leeftijd. Maar hoe zit het nu indien de werkgever het dienstverband met een werknemer beëindigt, die arbeidsongeschikt is en waarvoor de werkgever als gevolg van de lange duur van de arbeidsongeschiktheid geen loon meer hoeft te betalen, terwijl de werknemer bovendien bijna de AOW-leeftijd bereikt? > Lees verder

“CD van jou, CD van jou, CD alléén van jou”

Geplaatst op: 17-10-2017.

Slechts met een kleine meerderheid is eind april 2017 het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen door de Eerste Kamer aangenomen. Vanaf 1 januari 2018 zal Nederland afscheid nemen van het huidige wettelijke stelsel, de gemeenschap van goederen. Dit betekent niet dat (aanstaande) echtgenoten hier niet meer voor kunnen kiezen. Zij kunnen bij de notaris desgewenst huwelijkse voorwaarden opmaken en de keuze maken voor een algehele gemeenschap van goederen.

Thans is het wettelijk stelsel de gemeenschap van goederen. Alleen Nederland en Zuid-Afrika hanteren dit stelsel als wettelijk stelsel. Kort gezegd houdt de gemeenschap van goederen in dat zodra men in het huwelijk treedt, alle voorhuwelijkse bezittingen en schulden samenvallen in één grote gemeenschap toebehorend aan beide partijen. De “cd” van jou, wordt ook de “cd” van je echtgeno(o)t(e) en dus is de “cd” van jullie allebei. Daarnaast is het zo dat als een echtgeno(o)t(e) een erfenis of een schenking (zonder uitsluitingsclausule) tijdens het huwelijk ontvangt, dit ook in de gemeenschap valt en dus verdeeld dient te worden. > Lees verder

Onvrijwillig verlies van eigendom

Geplaatst op: 10-07-2017.

Veel gemeenten hebben te kampen met het probleem van “landjepik”: het onvrijwillig verliezen van grond door verjaring. Dit kan (kort gezegd) omdat de wet bepaalt dat wie zich gedurende twintig jaar als bezitter gedraagt van een bepaalde strook grond (en deze bezitspretentie moet blijken uit de uiterlijke omstandigheden), hij daarmee ook het eigendom verkrijgt van de strook grond. De gemeente kan de strook grond na twintig jaar niet meer terugvorderen van de inbezitnemer.

Is “landjepik” voorbij?

Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen voor deze verjaringspraktijk. De Hoge Raad geeft in dit arrest aan, dat een eigenaar van een stuk grond die zijn perceel door inbezitneming en verjaring is kwijtgeraakt aan een bezitter te kwader trouw, deze grond als schadevergoeding in natura terug kan vorderen op grond van onrechtmatige daad. Naar aanleiding van dit arrest zijn er veel juristen die menen dat gemeenten hiermee een krachtig en doeltreffend instrument hebben om “landjepik” te voorkomen of terug te draaien. Is dat ook zo? > Lees verder

Kunt u een proeftijd achteraf schriftelijk vastleggen?

Geplaatst op: 18-05-2017.

Beginnen voordat de arbeidsovereenkomst is getekend

 
In de praktijk gaat het vaak zo dat een werkgever in een sollicitatiegesprek aangeeft dat de werknemer is aangenomen, wat zijn salaris is en dat hij maandag kan beginnen. Ook zegt de werkgever “dat er een proeftijd geldt” en dat hij een arbeidscontract zal opstellen. Op de bewuste maandag start de werknemer met zijn werkzaamheden. Enige tijd later verstrekt de werkgever het contract aan de werknemer met daarin de proeftijd. Stel nu dat de werknemer voordat hij de overeenkomst heeft ondertekend, maar binnen de in het ongetekende contract opgenomen proeftijd, wordt ontslagen. De werknemer ontkent vervolgens dat is afgesproken dat er een proeftijd zou gelden. De werkgever stelt dat hij dat met behulp van getuigen kan bewijzen en dat het ook in het aan de werknemer verstrekte contract staat. Daarentegen beroept de werknemer zich erop dat er geen door hem getekend contract is. Is toch sprake van een rechtsgeldig proeftijdontslag? > Lees verder

Voorwaardelijke ontbinding na ontslag op staande voet

Geplaatst op: 20-01-2017.

De situatie voor invoering van de WWZ

Voor de invoering op 1 juli 2015 van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) was het gebruikelijk om een ontslag op staande voet vergezeld te doen gaan van een voorwaardelijk verzoek aan de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De voorwaarde voor de ontbinding was dat zou blijken dat het ontslag op staande voet om wat voor reden ook niet rechtsgeldig was. > Lees verder

Ontslag op staande voet, of toch maar niet?

Geplaatst op: 14-11-2016.

Met enige regelmaat worden wij benaderd, zowel door werkgevers als door werknemers, in verband met een ontslag op staande voet. Vaak gaat het om gevallen waarbij de werkgever er van overtuigd is dat de werknemer zich zodanig ernstig heeft misdragen dat van de werkgever niet gevergd kan worden om het dienstverband te laten voortduren. Het is evenwel niet vanzelfsprekend dat de rechter net zo stellig is in de aanname dat sprake is van een dringende reden die het rechtvaardigt om de werknemer met onmiddellijke ingang te ontslaan. Voor de werkgever kan het grote gevolgen hebben als de rechter hem daarin niet volgt. > Lees verder

Wet Doorstroming Huurmarkt

Geplaatst op: 01-07-2016.

Wet Doorstroming Huurmarkt

We kunnen van minister Blok zeggen wat we willen, maar we kunnen hem een zekere daadkracht niet ontzeggen. Zijn productiviteit is groot en controversiële regelgeving weet hij soms op opmerkelijk snelle wijze door de Eerste en Tweede kamer te loodsen. Vooral woningcorporaties hebben dit de laatste jaren aan den lijve ondervonden. Door de snelheid is de wet- en regelgeving niet altijd helder en waterdicht, waardoor soms reparatiewetgeving nodig is. > Lees verder