Verhuiskostenvergoeding en renovatie

Geplaatst op: 05-02-2019.

Wanneer is verhuiskostenvergoeding verschuldigd?

De laatste jaren zijn er veel gerechtelijke procedures gevoerd over de renovatieregeling van artikel 7:220 BW. Met name de vraag wanneer sprake is van renovatie en wanneer een huurder aanspraak kan maken op de verhuiskostenvergoeding van € 5.993,- (prijspeil 2018) heeft de gemoederen bezig gehouden.

> Lees verder

Blog 1: de executeur

Geplaatst op: 19-12-2018.

Dit is de eerste blog van een serie blogs over de taken van de in een testament benoemde executeur. In de eerste blog zal in kaart worden gebracht wat zijn taken zijn, om in de volgende blogs meer de diepte in te gaan. > Lees verder

Let op als je levensverzekeraar fuseert!

Geplaatst op: 17-08-2018.

Zoals bekend fuseren verzekeringsmaatschappijen aan de lopende band.

Op polissen van levensverzekering staat vaak vermeld wie de begunstigden zijn als de polis wordt uitgekeerd. In de regel is dat aan de verzekeringnemer zelf en als die is overleden dan staat er vaak op de polis dat de erfgenamen de begunstigde zijn. In de praktijk ben ik eens geconfronteerd geweest met een geval waarbij de verzekeraar na fusie op het polisblad aantekende dat de wettig erfgenamen begunstigde zouden zijn. Dat lijkt hetzelfde als erfgenamen, maar is het niet.

> Lees verder

De AVG voor ondernemers in 10 stappen

Geplaatst op: 18-04-2018.

Ondernemers kloppen regelmatig bij ons aan als het gaat om de AVG. Bres Advocaten krijgt dan vragen over implementatie en toepassing. Het leek me daarom handig om dit stappenplan beschikbaar te stellen ter indicatie.*

> Lees verder

Transitievergoeding en de arbeidsongeschikte werknemer die bijna de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Breuk met het verleden.

Geplaatst op: 27-11-2017.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 is de werkgever volgens artikel 7:673 van het Burgerlijk Wetboek bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, die plaatsvindt op initiatief  van de werkgever, aan zijn werknemer een transitievergoeding verschuldigd. In het artikel staat tevens hoe deze vergoeding berekend moet worden. Verder staat in het artikel dat de vergoeding niet verschuldigd is indien het eindigen van de arbeidsovereenkomst geschiedt in verband met het bereiken door de werknemer van de AOW-leeftijd. Maar hoe zit het nu indien de werkgever het dienstverband met een werknemer beëindigt, die arbeidsongeschikt is en waarvoor de werkgever als gevolg van de lange duur van de arbeidsongeschiktheid geen loon meer hoeft te betalen, terwijl de werknemer bovendien bijna de AOW-leeftijd bereikt? > Lees verder

“CD van jou, CD van jou, CD alléén van jou”

Geplaatst op: 17-10-2017.

Slechts met een kleine meerderheid is eind april 2017 het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen door de Eerste Kamer aangenomen. Vanaf 1 januari 2018 zal Nederland afscheid nemen van het huidige wettelijke stelsel, de gemeenschap van goederen. Dit betekent niet dat (aanstaande) echtgenoten hier niet meer voor kunnen kiezen. Zij kunnen bij de notaris desgewenst huwelijkse voorwaarden opmaken en de keuze maken voor een algehele gemeenschap van goederen.

> Lees verder

Onvrijwillig verlies van eigendom

Geplaatst op: 10-07-2017.

Veel gemeenten hebben te kampen met het probleem van “landjepik”: het onvrijwillig verliezen van grond door verjaring. Dit kan (kort gezegd) omdat de wet bepaalt dat wie zich gedurende twintig jaar als bezitter gedraagt van een bepaalde strook grond (en deze bezitspretentie moet blijken uit de uiterlijke omstandigheden), hij daarmee ook het eigendom verkrijgt van de strook grond. De gemeente kan de strook grond na twintig jaar niet meer terugvorderen van de inbezitnemer.

Is “landjepik” voorbij?

Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen voor deze verjaringspraktijk. De Hoge Raad geeft in dit arrest aan, dat een eigenaar van een stuk grond die zijn perceel door inbezitneming en verjaring is kwijtgeraakt aan een bezitter te kwader trouw, deze grond als schadevergoeding in natura terug kan vorderen op grond van onrechtmatige daad. Naar aanleiding van dit arrest zijn er veel juristen die menen dat gemeenten hiermee een krachtig en doeltreffend instrument hebben om “landjepik” te voorkomen of terug te draaien. Is dat ook zo? > Lees verder

Kunt u een proeftijd achteraf schriftelijk vastleggen?

Geplaatst op: 18-05-2017.

Beginnen voordat de arbeidsovereenkomst is getekend

 
In de praktijk gaat het vaak zo dat een werkgever in een sollicitatiegesprek aangeeft dat de werknemer is aangenomen, wat zijn salaris is en dat hij maandag kan beginnen. Ook zegt de werkgever “dat er een proeftijd geldt” en dat hij een arbeidscontract zal opstellen. Op de bewuste maandag start de werknemer met zijn werkzaamheden. Enige tijd later verstrekt de werkgever het contract aan de werknemer met daarin de proeftijd. Stel nu dat de werknemer voordat hij de overeenkomst heeft ondertekend, maar binnen de in het ongetekende contract opgenomen proeftijd, wordt ontslagen. De werknemer ontkent vervolgens dat is afgesproken dat er een proeftijd zou gelden. De werkgever stelt dat hij dat met behulp van getuigen kan bewijzen en dat het ook in het aan de werknemer verstrekte contract staat. Daarentegen beroept de werknemer zich erop dat er geen door hem getekend contract is. Is toch sprake van een rechtsgeldig proeftijdontslag? > Lees verder

Voorwaardelijke ontbinding na ontslag op staande voet

Geplaatst op: 20-01-2017.

De situatie voor invoering van de WWZ

Voor de invoering op 1 juli 2015 van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) was het gebruikelijk om een ontslag op staande voet vergezeld te doen gaan van een voorwaardelijk verzoek aan de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De voorwaarde voor de ontbinding was dat zou blijken dat het ontslag op staande voet om wat voor reden ook niet rechtsgeldig was. > Lees verder