Meerderjarigen bewind en de huurovereenkomst

Geplaatst op: 18-03-2019.

Enkele jaren geleden hadden wij in onze nieuwsrubriek al eens aandacht besteed aan het feit dat de Hoge Raad in 2014 had beslist, dat in een gerechtelijke procedure tegen een huurder die onder bewind is gesteld niet de huurder zelf moet worden opgeroepen, maar diens bewindvoerder. De bewindvoerder vertegenwoordigt de huurder in en buiten rechte. > Lees verder

Zonwering, zonnepanelen, inbouwapparatuur: mag de verhuurder de investering doorberekenen via de servicekosten?

Geplaatst op: 18-03-2019.

Woningcorporaties worstelen met de vraag op welke manier zij hun investeringen in zonnepanelen, zonwering, inbouwkeukenapparatuur e.d. kunnen doorberekenen aan de huurders. Mogen ze daarvoor een vergoeding in de servicekosten opnemen? En wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud: huurder of verhuurder? Het antwoord is afhankelijk van de vraag of zonnepanelen, zonwering en inbouwapparatuur als roerend of als onroerend worden aangemerkt. > Lees verder

Burgemeesterssluiting huurwoning

Geplaatst op: 18-03-2019.

Woningcorporaties worden in toenemende mate geconfronteerd met gevallen waarin een woning is gebruikt voor drugshandel en de burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet besluit om de woning te sluiten. Als de feitelijke sluiting van de woning heeft plaatsgevonden kan de verhuurder op grond van artikel 7:231 lid 2 BW de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbinden, dat wil zeggen: de huurovereenkomst beëindigen zonder tussenkomst van de rechter. > Lees verder

Verhuiskostenvergoeding en renovatie (1)

Geplaatst op: 18-03-2019.

Wanneer is verhuiskostenvergoeding verschuldigd?

De laatste jaren zijn er veel gerechtelijke procedures gevoerd over de renovatieregeling van artikel 7:220 BW. Met name de vraag wanneer sprake is van renovatie en wanneer een huurder aanspraak kan maken op de verhuiskostenvergoeding van € 5.993 (prijspeil 2018) heeft de gemoederen bezig gehouden. In een belangrijke uitspraak heeft de Hoge Raad (2) beslist dat in projecten waarin zowel onderhoudswerkzaamheden als renovatiewerkzaamheden plaatsvinden, de verhuiskostenvergoeding alleen dan is verschuldigd als de voor renovatie nodige werkzaamheden (dus afgezien van de overige werkzaamheden) het noodzakelijk maken dat de huurder verhuist. Die noodzaak moet dan blijken uit de aard en omvang van de renovatiewerkzaamheden, maar kan ook voortvloeien uit de persoonlijke omstandigheden van de huurder. > Lees verder

Transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Geplaatst op: 18-03-2019.

Als een werkgever een arbeidsovereenkomst opzegt na twee jaar arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op de transitievergoeding. Om die reden zegden sommige werkgevers arbeidsovereenkomsten met arbeidsongeschikte werknemers na twee jaar niet op. Formeel bleven die arbeidsovereenkomsten zo in stand. Zulke arbeidsovereenkomsten worden ook wel ‘slapende arbeidsovereenkomsten’ genoemd. > Lees verder

NIEUWS: AVG en het gebruik van zwarte lijsten

Geplaatst op: 18-03-2019.

Woningcorporaties kunnen op een zogeheten ‘zwarte lijst’ bijhouden welke huurders (tijdelijk) niet welkom zijn vanwege bijvoorbeeld een grote huurachterstand, woonfraude of hennepteelt. Soms willen corporaties deze zwarte lijsten ook uitwisselen met collega corporaties in de regio. Aan welke voorwaarden moet zo’n lijst voldoen? Aedes maakte in samenwerking met woningcorporatie Accolade een handreiking over zwarte lijsten. In de handreiking staat uitgelegd wat een zwarte lijst is, wanneer een vergunning nodig is van de Autoriteit Persoonsgegevens en aan welke voorwaarden een zwarte lijst moet voldoen.

Download de Handreiking zwarte lijsten

Wet Modernisering Huurcommissie

Geplaatst op: 29-10-2018.

Meer taken huurcommissie

Met ingang van 1 januari 2019 worden de taken van de huurcommissie uitgebreid met de behandeling van geschillen die voortvloeien uit klachten van huurders over de door verhuurders geleverde producten en verrichte diensten. > Lees verder

Wijziging Warmtewet en Besluit servicekosten

Geplaatst op: 29-10-2018.

Op 14 september 2018 is de wijziging van de Warmtewet in het Staatsblad gepubliceerd.

> Lees verder

Hennep kwekende huurder en bestuurlijke boete

Geplaatst op: 29-10-2018.

De hennep kwekende huurder bezorgt woningcorporaties behoorlijk wat kopzorgen. Niet alleen gaat hennepkweek vaak gepaard met overlast voor de woonomgeving en beschadiging van het gehuurde, maar er moet ook behoorlijk wat tijd en geld worden gespendeerd aan het voeren van gerechtelijke procedures tot beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming van de huurwoning. > Lees verder