Administratiekosten bij sluiten huurovereenkomst

Geplaatst op: 17-11-2021.

Administratiekosten zijn kosten die een verhuurder kan maken in verband met bijvoorbeeld het opstellen van een huurcontract, het laten bezichtigen van de woning etc. Deze kosten worden ook wel contractkosten of sleutelgeld genoemd. Verhuurders brengen administratiekosten vaak bij huurders in rekening. > Lees verder

Samenhuur en verbreking relatie

Geplaatst op: 17-11-2021.

Wettelijk medehuurderschap

Er bestaan twee vormen van wettelijk medehuurderschap:

  • in artikel 7:266 BW is het medehuurderschap geregeld voor de echtgenoot of geregistreerd partner en
  • in artikel 7:267 BW voor andere personen die met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren (zeg maar: samenwonen).

> Lees verder

De bestuursrechtelijke handhavingsprocedure

Geplaatst op: 17-11-2021.

Regelmatig constateren woningcorporaties illegale bouwactiviteiten van hun huurders of buren (niet zijnde hun huurders), niet-toegestane bedrijfsmatige activiteiten van hun huurders of overlastsituaties. Hoe moeten woningcorporaties hiermee omgaan? Er zijn verschillende mogelijkheden om hiertegen op te treden. Een van de mogelijkheden is om het gemeentebestuur te vragen om handhavend op te treden tegen de overtreder. > Lees verder

Wet tijdelijke huurkorting

Geplaatst op: 17-11-2021.

Sinds 1 april 2021 hebben woningcorporaties door de wet Tijdelijke Huurkorting meer ruimte om in te spelen op de individuele situatie van huurders. De wet maakt het mogelijk om de huur tijdelijk te bevriezen of een huurkorting te geven voor een maximale periode van drie jaar. De wet maakt ook huurgewenning mogelijk voor maximaal drie jaar. Deze huurgewenning is bedoeld om een betere doorstroming te bevorderen van ouderen die wellicht kleiner willen wonen of jongeren die aan hun wooncarrière beginnen. > Lees verder

Huurbescherming, wat betekent dat eigenlijk?

Geplaatst op: 17-11-2021.

In Nederland heeft een huurder recht op huurbescherming. Huurbescherming houdt in dat een verhuurder de huurder niet zomaar op straat kan zetten. Hiermee worden huurders beschermd tegen het opzeggen van de huur door de verhuurder. Een verhuurder kan niet tegen de zin van de huurder een huurcontract opzeggen. Sterker nog: de verhuurder moet de huurder in zijn opzeggingsbrief vragen of hij ermee akkoord gaat dat het huurcontract wordt beëindigd. Als de huurder niet instemt, loopt het huurcontract gewoon door. De verhuurder moet dan aan de rechter vragen om het huurcontract te beëindigen. Dat laatste is niet eenvoudig. De rechter zal de opzegging toetsen en bekijken of de huurovereenkomst daadwerkelijk is beëindigd. Dit is de kern van de huurbescherming. > Lees verder

Agressie en intimidatie door huurder kan leiden tot ontruiming

Geplaatst op: 13-07-2021.

Agressie en geweld van huurders richting medewerkers van woningcorporaties lijkt helaas steeds vaker voor te komen. Dat is natuurlijk onacceptabel. Meestal volstaat het sturen van een brief aan de huurder, waarin wordt aangegeven dat agressie niet wordt getolereerd. Ook kan worden besloten tot het (tijdelijk) opleggen van een pand- of contactverbod. In dat geval wordt de huurder gesommeerd om alleen nog schriftelijk met de woningcorporatie te communiceren en niet meer telefonisch of aan de balie. > Lees verder

Eenmalige verlenging tijdelijke huurovereenkomst gaat niet door!

Geplaatst op: 13-07-2021.

De Wet doorstroming huurmarkt (sinds 1 juli 2016) biedt de mogelijkheid om woningen tijdelijk te verhuren, zonder dat de huurder na het einde van de overeengekomen huurperiode huurbescherming geniet.  De verhuurder moet nog wel tijdig een kennisgeving einde huur sturen, maar heeft door middel van de tijdelijke huurovereenkomst wel de zekerheid dat de huurovereenkomst eindigt. > Lees verder

Hitte in huis: een gebrek?

Geplaatst op: 13-07-2021.

Klimaatverandering zorgt ervoor dat bewoners steeds vaker last hebben van oververhitting van huizen. Wie moet dat voorkomen: huurders, verhuurders gemeenten en/of ontwerpers? Iedereen zal aan de slag moeten om huizen leefbaar te houden. > Lees verder

Mag een gemeente duurzaamheidseisen contractueel opleggen aan kopers van woningbouwkavels?

Geplaatst op: 13-07-2021.

Gemeentes zijn druk bezig met het stimuleren van verduurzaming van woningen en woningbouw. Gemeentes maken hierbij ook gebruik van privaatrechtelijke instrumenten. In hoeverre is dat toelaatbaar? Recent kwam deze vraag ter sprake in een zaak die zich afspeelde in de gemeente Tytsjerksteradiel. In deze zaak was de centrale vraag of de gemeente duurzaamheidseisen contractueel mocht opleggen aan kopers van woningbouwkavels. Wat was er in deze zaak aan de hand? > Lees verder