Nieuws huurrecht: herziening Warmtewet en aanpassing WWS

Geplaatst op: 17-10-2016.

Er zijn diverse ontwikkelingen met betrekking tot huurrecht. Zo werkt het ministerie van Economische Zaken aan een wijziging in de Warmtewet. En minister Blok (Wonen) heeft een aantal wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel doorgevoerd. Lees verder voor uitleg over de impact van deze ontwikkelingen.

Herziening Warmtewet

Minister Kamp (EZ) is bezig met een wetsvoorstel tot wijziging van de Warmtewet. Het wetsvoorstel beoogt een aantal knelpunten uit de huidige wet op te lossen. Een voor het huurrecht interessante wijziging is dat deze wet niet langer van toepassing is op verhuurders indien de collectieve warmtelevering onderdeel uitmaakt van de huurovereenkomst. Ook voor VvE’s en coöperatieve verenigingen geldt de wet niet meer. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel rond november 2016 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd en dat de nieuwe Warmtewet per 1 januari 2018 in werking treedt.

Aanpassing woningwaarderingsstelsel (WWS)

Per 1 oktober 2016 is een aantal wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel doorgevoerd. Minister Blok (Wonen) wil het aanbod aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector stimuleren door bepaalde woningen meer punten te geven, zodat deze boven de sociale huurgrens (€ 710) uitkomen. De aanpassingen gelden alleen voor zelfstandige huurwoningen (eengezinswoningen, appartementen).

Punten voor kleine woningen in Utrecht en Amsterdam

Voor nieuwbouwwoningen in de regio’s Amsterdam en Utrecht worden extra punten toegekend. Daarbij gaat het om woningen tot 40 m2 die worden gebouwd in de jaren 2017 tot en met 2021.

Punten bij renovatie

Onder bepaalde voorwaarden krijgen woningen die na renovatie zeer energiezuinig zijn, ook extra punten. Vanaf 1 oktober 2016 wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘hoogniveaurenovatie’ en ‘overige renovaties’.

  • Hoogniveaurenovatie

Voor specifieke nieuwbouwwoningen geldt al dat minimaal 40 punten worden toegekend voor de WOZ-waarde. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen opgeleverd in het kalenderjaar 2015 tot en met 2019 waarbij de woning minimaal 110 punten heeft voor alle andere onderdelen dan de WOZ-waarde. In het WWS wordt verduidelijkt dat deze regeling ook geldt indien de woning is totstandgekomen na een ingrijpende renovatie waarbij de energieprestatie op het niveau is gebracht van een nieuwbouwwoning zoals bepaald door het Bouwbesluit 2012. Hierbij is ook van belang dat een dergelijke ingrijpende renovatie gecombineerd kan worden met een functiewijziging van het betrokken gebouw. Dit geldt bijvoorbeeld bij de ombouw van een kantoor tot meerdere woningen.

  • Overige renovaties

Als een renovatie niet leidt tot een woning die inzake de energieprestatie voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 voor nieuwbouw kunnen wel extra punten worden toegekend op basis van de investeringen. Het gaat daarbij om 0,2 punt per investering van € 1.000. Daarbij kan deze puntentoekenning uitsluitend plaatsvinden indien de renovatie heeft geleid tot een investering van meer dan € 10.000.

Punten bij zorgwoning

Bij zogenaamde zorgwoningen kan een toeslag van 35% op de punten worden toegepast. Het gaat daarbij om een in een woongebouw gelegen woonruimte die een zelfstandige woning vormt, waarbij woongebouw en woning geschikt en bestemd zijn voor mensen met een fysieke beperking. De daaraan verbonden eisen zijn per 1 oktober 2015 vastgelegd in de wettelijke regeling van het WWS. Abusievelijk is de toeslag van 35% in de regelgeving slechts van toepassing verklaard over de onderdelen 1 tot en met 8. Beoogd echter was deze toeslag van toepassing te verklaren over de onderdelen 1 tot en met 9.1 en 10. Met de aanpassing van het WWS wordt dit in de regelgeving hersteld.

Bron: www.rijksoverheid.nl, MG 2016-01