Nieuwe lichting flexwerkers in de aanbieding!

Geplaatst op: 27-06-2016.

Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Sinds een tiental jaren is ervoor gepleit om het werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd te faciliteren. Aanvankelijk met het oog op de in de toekomst te verwachten krapte op de arbeidsmarkt.Nu ook met het oog op meer verheven motieven, zoals de samenleving die hierdoor “langer gebruik kan maken van de ervaring en kennis van de generaties die nu aan het werk zijn”1. Als werkgever kunt u hiermee uw voordeel doen. Niet alleen bieden werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt (AOW+ werknemers) een schat aan ervaring, tevens zijn ze goedkoper2 en flexibeler in te zetten.

Inmiddels wordt er opgeroepen om te waken voor verdringing door AOW+ werknemers. De regering onderkent dit mogelijke probleem maar ziet het voorlopig even aan. Wel is in het Ontslagbesluit geregeld dat bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen (binnen een categorie uitwisselbare functies) eerst afscheid genomen moet worden van AOW+ werknemers voordat andere werknemers voor ontslag in aanmerking komen.

Naast de nieuwe wet voorziet de sinds 1 juli 2015 in werking getreden Wet werk en zekerheid (WWZ) ook al in een aantal maatregelen die het werken van AOW+ werknemers faciliteert. Zo is in de WWZ bepaald dat AOW+ werknemers geen recht hebben op een transitievergoeding (art. 7:673 lid 7 sub b BW). Ook is geregeld dat een AOW+ werknemer bij of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zonder tussenkomst van UWV of de rechter kan worden opgezegd (mits het dienstverband voor het behalen van die leeftijd is aangevangen).

De wet is een instrument om flexibeler te werken. Voor AOW+ werknemers wordt de ketenbepaling aanzienlijk uitgebreider. Er mogen zes (in plaats van drie) opvolgende tijdelijke contracten worden gegeven over een periode van maximaal vier (in plaats van twee) jaar3. Verder geldt dat wanneer een AOW+ werknemer ziek wordt het loon maximaal dertien weken moet worden doorbetaald (in plaats van twee jaar). De verplichting om een zieke werknemer te re-integreren blijft. Er hoeft echter geen passend werk meer gezocht te worden bij een andere werkgever. Ook hoeft er geen plan van aanpak meer gemaakt te worden.

Dit alles lijkt een aan werkgevers gegeven voordeel. Maar de wet biedt ook voordelen voor de oudere werknemers die willen doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Nu het werkgevers makkelijker wordt gemaakt AOW+ werknemers in dienst te nemen, mag aangenomen worden dat veel van deze werknemers er in zullen slagen aan de slag te blijven en niet vroegtijdig achter de geraniums te belanden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Schoonderbeek.


1 Zie Memorie van toelichting, Kamerstukken II 2014/15, 34 073, nr. 3, pag. 2.

2 Dit zit vooral in het feit dat premies voor sociale verzekeringen en pensioenen niet langer betaald hoeven te worden. Wel blijft het minimum loon van toepassing.

3 Artikel 7:668a lid 12 BW.