Nieuws (december 2017)

Geplaatst op: 06-12-2017.

Nieuwe privacywetgeving

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Met de AVG vervalt de meldplicht. Organisaties (waaronder corporaties) hoeven dan geen melding meer te doen als zij persoonsgegevens verwerken, tenzij het gaat om een verwerking met een bepaald risico.

Na 25 mei 2018 zijn organisaties verplicht een ‘data protection impact assessment’ (DPIA) uit te voeren als een verwerking mogelijk een hoog risico inhoudt voor rechten en vrijheden van de betrokkenen.

Vooruitlopend op de AVG komen er wijzigingen op de huidige regelingen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal binnenkort bekendmaken wat dat voor welke regeling betekent. In de periode tot aan 25 mei 2018 raadt de AP organisaties aan om bij nieuwe gegevensverwerkingen met een hoog risico te bekijken of een DPIA moet worden uitgevoerd.

Aedes heeft een routeplanner nieuwe privacywetgeving voor woningcorporaties ontwikkeld, zie: https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/risicomanagement/gegevensbescherming/routeplanner-nieuwe-privacywetgeving-voor-woningcorporaties.html

Wet Verbetering functioneren VvE’s

Op 1 januari 2018 treedt de Wet Verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars in werking. Deze wet heeft als doel het functioneren van de VvE’s te verbeteren. Het gaat concreet om:

  1. De invoering van een verplichte minimale vulling van het reservefonds van de VvE. Dat kan op twee manieren: de jaarlijkse reservering is (a) een door de vergadering van eigenaars vastgesteld minimaal bedrag ter uitvoering van een meerjaren onderhoudsplan of (b) 0,5% van de herbouwwaarde. De wet voorziet in een overgangsregeling. De minimale reservering is de komende 3 jaar nog niet verplicht.
  2. Het vergemakkelijken van het aangaan van leningen door VvE’s, voor het bekostigen van onderhoud en het verduurzamen van het gebouw. De VvE wordt dus bevoegd een geldlening aan te gaan. In de wet is verder bepaald dat een schuld voortvloeiende uit een lening altijd deelbaar is. Dit betekent dat ieder VvE-lid niet (meer) hoofdelijk aansprakelijk is voor het totale leningsbedrag, maar (enkel) pro rata. Bij verkoop (van het appartementsrecht) is de verkoper niet meer aansprakelijk voor een uit een lening voortvloeiende schuld, mits de verkrijger van die schuld in kennis is gesteld.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopwoning/verplichte-minimale-reservering-vereniging-van-eigenaars-vve

Huurprijsbeleid woonruimte 2018

Onlangs is de jaarlijkse circulaire over het huurprijsbeleid gepubliceerd. De circulaire bevat alle wijzigingen met betrekking tot de huurprijzen vanaf 1 januari 2018. Hierbij zetten wij deze voor u op een rij.

Huurtoeslag
Het maximale jaarinkomen dat een huishouden mag hebben om huurtoeslag te kunnen krijgen is per 1 januari 2018:

  • € 22.400 voor alleenstaande
  • € 22.375 voor alleenstaande AOW-gerechtigde (in 2018 is dat 66 jaar of ouder)
  • € 30.400 voor meerpersoonshuishoudens (alle leeftijden)

Toewijzingsgrens
Woningcorporaties moeten tenminste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen tot € 41.056. Tenminste 80% daarvan moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 36.798. Daarnaast mogen ze 10% van de vrijkomende woningen toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen tussen € 36.798 en € 41.056.

Liberalisatiegrens
Deze grens blijft met € 710,68 op hetzelfde niveau als in 2017.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2017/11/13/mg-circulaire-2017-02-parameters-huurtoeslag-inkomensgrenzen-verkoopregels-inkomensafhankelijke-huurverhoging-en-overige-bedragen-2018