Schotelantenne op / aan huurwoning

Geplaatst op: 29-10-2018.

Vrije nieuwsgaring

In de rechtszaal zijn de laatste jaren weinig procedures gevoerd over verwijdering van door huurders geïnstalleerde schotelantennes. Dat kan te maken hebben met het feit dat veel verhuurders het idee hadden dat zij weinig kans maakten. Weliswaar is een antenneverbod in een huurovereenkomst een toelaatbare inperking op het recht van vrije nieuwsgaring van de huurder, maar de door de rechters te houden belangenafweging viel vaak in het voordeel van de huurder uit. Vooral in gevallen waarin het gaat om huurders van buitenlandse afkomst die nauwe banden hebben met een ander land en andere cultuur en taal woog hun belang vaak zwaarder dan het belang van de verhuurder.

Alternatieve mogelijkheden

Maar de stand van de techniek is inmiddels behoorlijk vooruit gegaan. Waar vroeger een huurder voor de ontvangst van de door hem gewenste zenders was aangewezen op een schotelantenne, bestaan er inmiddels voldoende redelijke alternatieven die tegen een bescheiden bedrag eenzelfde aantal zenders als een schotelantenne bieden. Zo zijn via de kabel (bijvoorbeeld met een decoder) en internet veel meer zenders dan vroeger te ontvangen. Hiermee is het belang van de huurder bij een schotelantenne veel minder groot geworden dan vroeger het geval was. Omdat het belang van de huurder bij een schotelantenne minder zwaarwegend is geworden zijn de proceskansen van de verhuurder in een procedure tot verwijdering van de schotelantenne aanzienlijk groter geworden.

Verwijdering schotelantenne

Dit wordt geïllustreerd door het arrest van het hof Amsterdam van 3 april 2018. In dit arrest wordt door het hof met zoveel woorden overwogen dat (voor deze huurder van Egyptische afkomst) het alternatief in de vorm van een IPTV-aansluiting een redelijk alternatief vormt voor een schotelantenne. Opvallend in deze zaak is verder dat het ging om een schotelantenne die al 25 jaar door de verhuurder werd gedoogd. Het hof vond dit echter geen probleem. Optreden tegen schotelantennes was volgens het hof jarenlang niet mogelijk en zinvol, omdat vanwege het ontbreken van redelijke alternatieven een gerechtelijke procedure niet opportuun was. Nu de stand van techniek is gewijzigd en daarmee de proceskansen van de verhuurder, ziet het hof niet in waarom de verhuurder de schotelantenne nog langer zou moeten gedogen.

Goede proceskansen voor verhuurder

Gelet op dit arrest lijken de proceskansen te zijn gekeerd om in rechte de verwijdering van een schotelantenne te vorderen. Het kan natuurlijk zijn dat verhuurders tegenwoordig niet meer zo zwaar tillen aan de aanwezigheid van schotelantennes en dat zij om die reden afzien van verdere actie. Maar juridisch gezien lijken zij nu een betere positie te hebben dan vroeger.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Boekhoff of een van onze andere huurrechtspecialisten.

Gerechtshof Amsterdam 3 april 2018, ECLI:GHAMS:2018:1107,