Stoppen of schorsen van de loonbetaling (kies uw woorden zorgvuldig)

Geplaatst op: 17-10-2016.

Wanneer een werknemer zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan zijn reïntegratie heeft hij geen recht op doorbetaling van loon. Werkgevers zijn in dat geval gerechtigd de loonbetaling te stoppen totdat de werknemer alsnog aan zijn reïntegratieverplichtingen voldoet.

Zorgvuldigheid vereist

Het stoppen van de loonbetaling dient echter wel zorgvuldig te geschieden. Om te beginnen dient de werkgever de werknemer duidelijk te waarschuwen. De reden hiervan is om de werknemer zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven over zijn loon, zodat hij tijdig maatregelen kan treffen (bijvoorbeeld terugkomen op zijn schreden). Van een duidelijke waarschuwing is in ieder geval geen sprake wanneer alleen verwezen wordt naar de toepasselijke wetsartikelen. Uit de waarschuwing zelf zal duidelijk moeten blijken wat er staat te gebeuren. Ook overigens wordt van de werkgever verwacht dat hij zijn woorden zorgvuldig kiest. Nog regelmatig zie ik werkgevers iets schrijven in de trant van:

“Onze bedrijfsarts heeft aangegeven dat u met ingang van vandaag in aangepast werk (4 uur per dag in plaats van 8 uur per dag) kunt hervatten. U heeft aangegeven het hiermee oneens te zijn en vraagt daarom een deskundigenoordeel aan. In afwachting hiervan bent u niet bereid om met uw aangepaste werkzaamheden te beginnen. U heeft daarom geen recht op loon en wij zijn op grond van de Wet Poortwachter verplicht met ingang van heden het loon op te schorten totdat u alsnog gaat meewerken”.

Loon opschorten of stoppen?

Door gebruik te maken van het werkwoord “opschorten” loopt de werkgever een aanzienlijke kans dat de rechter zal oordelen dat de werknemer het gebruik hiervan mocht opvatten conform de normale en juridische betekenis daarvan (is: “tijdelijk uitstellen”). Gevolg is dan dat, wanneer de reden voor de opschorting vervalt (werknemer gaat alsnog aan het werk), het opgeschorte loon alsnog zal moeten worden uitbetaald. Dit zou simpel te voorkomen zijn geweest door te schrijven:

“U heeft daarom geen recht op loon en wij zijn op grond van de Wet Poortwachter verplicht met ingang van heden het loon te stoppen totdat u alsnog gaat meewerken”.

In dat geval zou het loon blijvend niet meer betaald behoeven te worden totdat de werknemer alsnog gaat meewerken (uiteraard tenzij de deskundige in het voordeel van de werknemer heeft beslist). Het loont dus de moeite om uw woorden zorgvuldig te kiezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Schoonderbeek.