Transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Geplaatst op: 18-03-2019.

Als een werkgever een arbeidsovereenkomst opzegt na twee jaar arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op de transitievergoeding. Om die reden zegden sommige werkgevers arbeidsovereenkomsten met arbeidsongeschikte werknemers na twee jaar niet op. Formeel bleven die arbeidsovereenkomsten zo in stand. Zulke arbeidsovereenkomsten worden ook wel ‘slapende arbeidsovereenkomsten’ genoemd.

Opzeggen versus beëindigingsovereenkomst

Of de arbeidsovereenkomst is opgezegd of beëindigd met een beëindigingsovereenkomst maakt verschil voor de vergoeding. Bij opzegging heeft de arbeidsongeschikte werknemer een wettelijk vastgelegd recht op de transitievergoeding. Bij beëindiging met een beëindigingsovereenkomst niet. Als aan de werknemer bij beëindiging met een beëindigingsovereenkomst een vergoeding wordt betaald is dat dus strikt genomen geen transitievergoeding.

Compensatieregeling

Er is inmiddels een wet aangenomen die een compensatieregeling bevat voor werkgevers die de arbeidsovereenkomst wel hebben beëindigd na twee jaar arbeidsongeschiktheid en een ontslagvergoeding hebben betaald. Die werkgevers kunnen naar verwachting vanaf 1 april 2020 een aanvraag tot compensatie bij het UWV indienen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Of de arbeidsovereenkomst is opgezegd of is beëindigd met een beëindigingsovereenkomst maakt geen verschil voor de aanspraak op compensatie. Bepalend is of er is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De compensatieregeling geldt voor alle nieuwe gevallen maar ook voor ontslagvergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn betaald.

Aanvraag compensatie

Een aanvraag voor compensatie kan worden ingediend nadat de volledige vergoeding aan de werknemer is betaald. Voor vergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn betaald moet de aanvraag tot compensatie vóór 1 oktober 2020 worden ingediend. Voor ontslagvergoedingen die na 1 april 2020 worden betaald  moet de aanvraag worden gedaan binnen zes maanden na betaling.

Volgens de toelichting op de Regeling compensatie transitievergoeding moeten werkgevers voor de aanvraag de volgende gegevens verstrekken:

 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd:
  • bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn: de beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of
  • de overeenkomst die ziet op het (nadat het opzegverbod tijdens ziekte niet meer geldt) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
 • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
 • De gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
 • Bewijs van betaling van de ontslagvergoeding.

Slapende arbeidsovereenkomst met arbeidsongeschikte werknemer beëindigen

Werkgevers kunnen nu dus slapende arbeidsovereenkomsten met arbeidsongeschikte werknemers beëindigen en de compensatie aanvragen. De compensatie is echter nooit hoger dan de transitievergoeding, berekend per de dag waarop de werknemer twee jaar ziek was. Voor slapende arbeidsovereenkomsten kan de transitievergoeding hoger zijn omdat de arbeidsovereenkomst heeft voortgeduurd na die datum. Zou de werkgever dan een bedrag gelijk aan de volledige transitievergoeding uitkeren wordt die maar gedeeltelijk gecompenseerd. Bij de meeste slapende dienstverbanden zal de compensatie wel het grootste deel van de transitievergoeding afdekken.

Arbeidsovereenkomst slapend houden

Voor zover de transitievergoeding voor de beëindiging van een slapend dienstverband hoger zou zijn dan de compensatie, kan de werkgever aanbieden om de arbeidsovereenkomst met een beëindigingsovereenkomst te beëindigen en daarbij alleen een vergoeding aanbieden die gelijk is aan de compensatie maar niet aan de hogere transitievergoeding. Zou de werknemer daar niet mee instemmen kan de werkgever de arbeidsovereenkomst verder slapend houden. Volgens de rechtspraak is een dienstverband slapend in stand houden in beginsel toegestaan. Recent is er door een scheidsgerecht een uitspraak gedaan waarin een werkgever werd gedwongen een slapende arbeidsovereenkomst op te zeggen zodat de werknemer aanspraak zou krijgen op de transitievergoeding. Dat was echter een heel uitzonderlijk geval omdat de werknemer terminaal ziek was. Het is bovendien niet duidelijk of de gewone rechter hetzelfde zou hebben beslist. Wanneer de werkgever een bedrag gelijk aan de compensatie aanbiedt wordt de werknemer bovendien niet zonder goede grond een bedrag onthouden waarvoor de werkgever wordt gecompenseerd.

Voor informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Jan Erik van der Wolf of een van onze andere arbeidsrechtspecialisten.