Wet Modernisering Huurcommissie

Geplaatst op: 29-10-2018.

Meer taken huurcommissie

Met ingang van 1 januari 2019 worden de taken van de huurcommissie uitgebreid met de behandeling van geschillen die voortvloeien uit klachten van huurders over de door verhuurders geleverde producten en verrichte diensten. Deze klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over gedragingen van de verhuurder of de mutatieprocedure. Uitgesloten zijn klachten die zien op het toe- en afwijzen van woningen, wanbetalingen, huurbeëindigingen en afsluitingen van nutsvoorzieningen.

Het is de bedoeling dat eerst de interne klachtenprocedure bij de verhuurder wordt doorlopen. Als die klachtenprocedure niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan het geschil worden voorgelegd aan de huurcommissie. Verder bevat de wet nog enkele onderdelen waarvan het de bedoeling is dat de huurcommissie de dienstverlening beter af kan stemmen op de omstandigheden bij het geschil. Zo zal de huurcommissie de bevoegdheid krijgen om in zaken die aan haar worden toevertrouwd eerst een bemiddelingstraject te starten.

Introductie verhuurderbijdrage

Om deze uitbreiding van taken te kunnen financieren, zullen verhuurders jaarlijks aan de huurcommissie een verhuurderbijdrage moeten betalen. Verhuurders moeten een vast tarief per woning betalen, waarbij de eerste 50 woningen niet meetellen. Voor 2018 is het tarief € 2,36 per woning. Voor een verhuurder met 1.000 huurwoningen komt dit dus neer op € 2.242. Verhuurders die minder dan 50 woningen hebben zijn hiervan vrijgesteld. De verhuurderbijdrage geldt sinds 7 augustus 2018. Daarom kan over heel 2018 al een jaarbijdrage in rekening worden gebracht. De verhuurderbijdrage moet niet worden verward met de verhuurderheffing, de miljardenbelasting die verhuurders aan het rijk betalen.

Op de site van Aedes staat een voorbeeld-klachtenreglement, zie:
https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/huurrecht/voorbeeld-klachtenreglement-geactualiseerd.html