Gemeenschappelijke parkeerplaats: wat te doen bij foutparkeerders?

Geplaatst op: 23-03-2021.

Casus: een woningcorporatie vraagt mij advies in een slepende parkeerkwestie. Op een parkeerterrein, eigendom van de woningcorporatie en afgesloten met een slagboom, heeft elke huurder een eigen (genummerde) parkeerplaats. Soms parkeren andere bewoners of derden hun auto op de parkeerplaats van een huurder, wat begrijpelijkerwijs tot ergernissen leidt.

Verplichting verhuurder?

De eerste vraag is of de woningcorporatie verplicht is op te treden bij foutparkeren. De woningcorporatie is als verhuurder gehouden om de huurder van de parkeerplaats het ongestoord genot te verschaffen. Er is sprake van een ‘gebrek’ als de parkeerplaats niet het genot verschaft dat huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst mocht verwachten (artikel 7:204 BW). De woningcorporatie kan dus door een huurder worden aangesproken omdat er inbreuk wordt gemaakt op zijn parkeergenot door een andere huurder. De huurder kan de woningcorporatie vragen om maatregelen te nemen om dat gebrek te verhelpen. De woningcorporatie hoeft pas in actie te komen als de stappen die redelijkerwijs van de huurder zelf kan worden verwacht (elkaar aanspreken), niet hebben geholpen.

Wat kan verhuurder doen?

Als vast komt te staan dat er sprake is van een gebrek, is de volgende vraag: hoe kan de woningcorporatie tegen de foutparkeerders optreden? Er zijn meerdere juridische ingangen denkbaar. Deze zal ik hierna behandelen.

Handhaving door de politie wegens strijd met de Wegenverkeerswet (Wvw)
Of de Wvw en bijbehorende verkeersregels op de foutparkeerders van toepassing zijn, hangt af van het antwoord op de vraag of de parkeervoorziening voor iedereen toegankelijk is. Als het parkeerterrein vanaf de openbare weg te bereiken is, is dit terrein een ‘voor het openbaar verkeer openstaande weg’. Het maakt hierbij niet uit of het privé-eigendom betreft. Wel bepalend is of het terrein feitelijk voor het openbaar verkeer open staat. Dit is niet het geval. Er is immers een slagboom geplaatst om bepaalde weggebruikers de toegang te ontzeggen. Nu de parkeerplaats niet tot de openbare weg behoort, is de politie niet bevoegd een sanctie op te leggen.

Terzijde: zelfs als de politie wel bevoegd is handhavend op te treden, leert de praktijk dat de politie dat niet snel zal doen. Foutparkeerders op privé-eigendom vallen zelden onder de prioriteiten van de politie. In welke gevallen wel wordt opgetreden hangt soms ook af van de tekst van de gemeentelijke parkeerverordening.

Foutparkeren door bewoners
De woningcorporatie kan in de huurovereenkomst van de parkeerplaats sancties opnemen. Bijvoorbeeld: als iemand buiten de vakken of buiten het eigen vak parkeert, kan aan de huurder een boete worden opgelegd en/of kan het voertuig op kosten van de huurder weggesleept worden.

Indien in de huurovereenkomst geen (goede) regeling is opgenomen over foutparkeren, dan kan de woningcorporatie aan de huurder een voorstel doen een nieuwe huurovereenkomst voor de parkeerplaats aan te gaan, maar dan met de juiste bepaling(en). Aanvaardt de huurder dit voorstel niet, dan kan de woningcorporatie de huurovereenkomst voor de parkeerplaats opzeggen, eventueel (wanneer het huurrecht woonruimte van toepassing is) op grond van het ‘niet toestemmen in een redelijk aanbod’.

Foutparkeren door derden (geen huurder)
Wat kan de woningcorporatie doen als er geen contractuele band is tussen de woningcorporatie en de foutparkeerder, zoals een bezoeker van de huurder? In de eerste plaats kan de huurder worden aangesproken, want die heeft zijn bezoeker immers toegang tot de parkeerplaats verleend. Daarnaast kan op grond van het eigendomsrecht nog een en ander te bewerkstelligen zijn. Iemand die onbevoegd op het terrein van de woningcorporatie parkeert maakt namelijk inbreuk op het eigendomsrecht van de woningcorporatie. Hoewel eigenrichting verboden is, hoeft de woningcorporatie niet alles te dulden. De woningcorporatie kan een takeldienst inhuren en de kosten hiervan proberen te verhalen op de eigenaar/bestuurder van de auto.

Conclusie

Als huurders regelmatig gehinderd worden in het gebruik van de parkeerplaats kan dit als een gebrek worden bestempeld. Huurders kunnen dan van de woningcorporatie verlangen om maatregelen te nemen. Hierboven heb ik enkele juridische (on)mogelijkheden genoemd. Ik adviseer woningcorporaties om een wegsleepregeling en boete in de huurovereenkomst op te nemen. Die sancties kunnen worden ingezet, maar hebben vooral ook een afschrikkende werking om ervoor te zorgen dat overtredingen uitblijven.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Maudy Vermin of een van onze andere huurrechtspecialisten.